VisionEn trygg miljö för barnen i Esbo


I lekis vill vi att barnen och deras föräldrar kan känna sig trygga. Trygghet stöder alla delar av barnets utveckling och ger barnet bättre förutsättningar att utvecklas mångsidigt och i egen takt. Alla barn i lekis bemöts som individer och vi arbetar mycket med social kompetens.

Kilolekis-bild1
Kilo Svenska Lekskola
Brinkängsvägen 4, 02710 ESBO
045 208 1708
personalen@kilolekskola.fi

VerksamhetsplanNya planen för småbarnspedagogikI vår verksamhet har vi den nya planen för småbarnspedagogik som grund.

I lekis har barnen utrymme för rörelse och lek. Barnen erbjuds ledd aktivitet och möjlighet till fri lek varje dag. Vi tror på att alla barn kan leka med varandra oberoende av kön och ålder.

Barnet lär sig i ledda situationer och aktiviteter och övar sig i den fria leken.

I alla situationer under lekis-dagen utvecklas barnens sociala färdigheter. De uppmuntras i turtagande och i att lyssna på varandra och våga uttrycka sig. Vi stöder barnens självständighetsutveckling i de vardagliga rutinerna och uppmuntrar dem till att själva våga ta initiativ. De vuxna finns tillhands för att stöda barnet i de olika situationerna. Vi vill att barnen ska få uppleva känslan av att lyckas och finna glädjen i att göra saker själva. I lekis övar barnen att ta ansvar för sina egna saker och respektera andras.

Barnen lär sig att värna om naturen omkring oss och att kännä empati. Vi pratar om känslor och hjälper barnen att kännä igen sina egna och andras känslor. Vi vill ge dem verktyg att kunna hantera sina egna känslor och lägga ord på dem. Som stöd använder vi oss av de pedagogiska läromedlen Start och Stegen.

I lekis arbetar vi med sågruppsverksamhet. Vi delar in barnen i mindre grupper vid bla samlingar och sagostunder, gymnastik och musikstunder.

Vi erbjuder barnen mångsidiga upplevelser och kulturtraditioner. Vi besöker biblioteket regelbundet och deltar i flera av Esbos kulturevenemang för barn varje år. Vi gör utflykter i närmiljön och bekantar oss med Esbo som hemstad.

I lekis betonar vi speciellt lek, rörelse, musik och språk.

Värdegrund
Vi är kreativa, erfarna och öppna för nya arbetssätt


Vi är kreativa, erfarna och öppna för nya förfaringssätt med respekt för traditioner och kontinuitet. Vi respekterar och tar hänsyn till varandra. Alla barn och familjer har samma rättigheter och lika värde. Miljön och de ekologiska värdena vill vi betona och vi sorterar vårt avfall.

Kilolekis-bild2

RörelseRör på sig varje dag


Det är viktig att barnet rör på sig varje dag för att lärä känna sin egen kropp, för att må bra och lära sig en sund livsstil. Vi uppmuntrar till korta och långa rörelsestunder under dagen. Rörelsestunderna är både roliga och lustfyllda.

Rörelsen

 • förbättrar förutsättningar för inlärning
 • förstärker inlärning av begrepp och orsak - verkan
 • har en lugnande effekt
 • förstärker självförtroendet
 • tränar kroppsuppfattningen och balansen
 • övar samarbete

MusikSång och musik


Sång och musik är en del av vardagen. Vi sjunger och leker alla tillsammans eller i smågrupper. Sånglekar och dans väcker både glädje och lust. Vi samarbetar med en musikpedagog som besöker oss en gång i veckan för att dra musiklek i mindre grupper.

Musiken

 • stöder barnets sociala och emotienella utveckling.
 • påverkar oss både kroppsligt och känslomässigt
 • hjälper barnet att lyssna och känna igen samt skilja mellan oliko ljud
 • får barnet att vilja sjunga och spela
 • behöver inga ord men övar språket

LekMycket fri lek. Både ute och inne


Vi uppmuntrar och ger barnen möjlighet till mycket fri lek, både ute och inne. Vi betonar den fria lekens betydelse. Barn leker inte för att lära sig men de lär sig när de leker. De vuxnas uppgift är att skapa förutsättningar för leken och att finnas vid barnets sida som stöd i leken.

Leken är en skapande verksamhet, där barn leker på sina egna villkor och utifrån sina egna förutsättningar.

Leken, både ledd och fri, tränar viktiga delar i barnets utveckling

 • socialt samspel och kommunikation
 • att kunna koncentrera sig
 • att samarbeta och klara av motgångar
 • att följa en instruktion
 • övar grov-och finmotoriken
 • förmågan att se och upptäcka
Kilolekis-bild3

SpråkLeka med språket


Vi uppmuntrar barnet att leka med språket och att uttrycka sig verbalt. Barnet stöds att våga prata enskilt och inför grupp. Vi använder visuellt material som underlättar språkförståelsen. Vi använder materialet som stöd i verksamheten och de vardagliga rutinerna.

Eftersom vi har många tvåspråkiga familjer lägger vi stor vikt vid det svenska språket. 

 • vi samtalar mycket med barnen och pratar om vardagliga ting
 • vi använder berättandet i oliko form vad vi upplevt och varit med om
 • vi läser dagligen sagor och böcker i mindre grupper enlig barnens individuella nivå
 • vi lyssnar på barnet
 • vi sjunger och dansar och rör oss till musik
 • vi strävar till att använda ett nyanserat språk, barn behöver höra vuxna uttrycka sig genom samtal och berättande