Vår vision och verksamhet

En trygg miljö för barnen i Esbo

I Lekis vill vi att barnen och deras föräldrar ska känna sig trygga. Trygghet stöder alla delar av barnets utveckling och ger barnet bättre förutsättningar att utvecklas mångsidigt och i egen takt. Alla barn i Lekis bemöts som individer och lär sig att fungera i grupp.

Vår verksamhet

Kilo svenska lekskola upprätthålls av Kilo svenska stiftelse. Lekis verksamhet följer Esbo stads plan för småbarnspedagogik. Vid lekskolan är en ekologiskt hållbar livsstil och respekt för våra medmänniskor och vår omgivning en röd tråd i hela verksamheten. Vid sidan av de ledda aktiviteterna betonar vi lek och rörelse både ute och inne. Barnet lär sig i ledda situationer och aktiviteter och övar sig i leken. I Lekis har barnen mycket tid och utrymme för rörelse och lek varje dag.

Vi gör året om regelbundet skogsutflykter i närmiljön och vi vill lära barnen att tycka om och respektera naturen och upptäcka hur naturen förändras under de olika årstiderna. Vi bekantar oss också med Esbo som vår hemstad. 

I den pedagogiska verksamheten har vi inslag av utforskning och upptäckarstunder, vid sidan av rörelse och sagostunder. Vi deltar i mer än 10 kulturevenemang/läsår i huvudstadsregionen, bl.a. konserter, teaterbesök, och vi besöker regelbundet biblioteken i närområdet.

Eftersom många av barnen kommer från tvåspråkiga familjer, fäster vi stor vikt vid det svenska språket i interaktionen med barnen. Vi läser, sjunger och samtalar mycket; allt för att stärka barnens känsla för det svenska språket. 

För lekskolans 5-åringar erbjuder vi en s.k. Mini-Föris, dvs. varje dag samlas 5-åringarna i en grupp för att undersöka och diskutera om olika teman med inslag av förskolepedagogik. Vi jobbar också dagligen med mobbningsförebyggande arbete. Vi pratar om känslor och hjälper barnen att känna igen sina egna och andras känslor. Vi vill ge dem verktyg att kunna hantera sina egna känslor och lägga ord på dem.

Lekis operativa verksamhet leds av Kilo svenska stiftelses styrelse, i vilken lekskolans föreståndare också ingår.

Lekskolan är privat och beroende av understöd från stiftelser och fonder. Även detta verksamhetsår har bl.a. Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla och Otto A. Malms donationsfond understött verksamheten.